Данъчно-консултантски услуги в сферата на българското и международното законодателство

 • Данъчен одит
 • Данъчна защита и помощ
 • Корпоративни финанси
 • ДДС и мита
 • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
 • Облагане доходите на физически лица
 • Местни данъци и такси
 • Данъчен ефект при преобразуване по Търговския закон.

Предоставяме широк диапазон от данъчно-консултантски услуги за което служителите на „Захаринова Нексиа” ООД са тясно специализирани в посочените по-горе консултантски услуги. Осигуряваме нашите клиенти с данъчни консултации във връзка с данъчното планиране и оптимизиране на данъчния риск.

Внедряване на Системи за счетоводна отчетност

Съобразно спецификата на всеки отделен клиент, „Захаринова Нексиа” ООД разработва системи за счетоводна отчетност, включително:

 • Счетоводна политика
 • Индивидуален сметкоплан
 • Правила за документооборот
 • Правила за превантивен и последващ вътрешен контрол във финансовата система на предприятието

„Захаринова Нексиа” ООД извършва и вътрешен одит за целите на управлението на клиента – проверки на счетоводни и финансови системи на предприятия с цел локализиране на съществуващи проблеми, изготвя предложения към ръководството за предприемане на мерки по тяхното отстраняване и въвеждане на действия и процедури по превантивен контрол.

Изпратете запитване за оферта


Изпращате запитване за оферта за :