Корпоративна Социална Отговорност

Качеството, прозрачността и доверието са важни за нас в Захаринова Нексиа. Затова за нас е приоритет така да реализираме дейността си, че да отговорим на собствените си високи изсквания за качество  и добавена стойност към нашите клиенти.

В същото време, на нашето работно място акцентираме върху опазването на околната среда и условията на труд. Управляваме отговорно въздействието, което оказваме върху обществото и околната среда при осъществяване на нашата дейност. Работим активно в посока  ефективно използване на ресурсите и  подпомагане на социални проекти от голямо обществено значение. Не пестим услия да допринасяме към различни социални каузи, за да направим нашата държава едно по-дойстойно място, където да живеем и да упражняваме професиите си.

Грижа ни е!

Конкурсът „Млад Одитор“

Ден на Нексия

Културно наследство