На 03.07.2023 г. „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) № № BG-RRP-3.005-1629-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Обща цел на проекта:

Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Очакваният ефект

е улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация на компанията.

Обща стойност

20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

Новата технология, базирана на ИКТ, ще допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД чрез внедряване на информационна и комуникационна технология и решение, осигуряващо повишаване нивото на дигитализация в предприятието: Изграждане на система за защита на информация в локална мрежа.

Очаква се скоро да бъде приета новата европейска директива за мрежова и информационна сигурност NIS2. Тя ще наследи съществуващата директива NIS от 2018 г., но с разширен обхват и нови санкции. Това е най-големия проект на EU за защита от кибератаки. Въвеждат се нови препоръки и изисквания за минимални изисквания за мрежова и киберсигурност. Тези изисквания ще се отнасят към защитните системи и механизми в предприятия от всички сфери. NIS2 предвижда подобрен обмен на информация между фирмите, които директивата ще касае – реално всички предприятия от основни и важни за икономиката сектори ще бъдат обхванати. В допълнение, всички организации ще трябва да изпълнят и спазват минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност, като субектите които не отговарят на изискванията, ще бъдат санкционирани. Очаква се санкцията да е в размер на определена сума или процент от приходите на организацията, както е при GDPR. Много компании от различни сектори, включително и нашата, съхраняват все повече данни в големи обеми в компютрите в локалната си мрежа, което изисква използване на все по-нови начини за нейното опазване и защита. Изграждането на система за защита на информация в локална мрежа ще гарантира непрекъсваемост и устойчивост на бизнеса. Системата ще е с функции и нива на защита, отговарящи на изискванията на директивата.

Проект BG-RRP-3.005-1629-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.