Ограничаване на отговорността на Захаринова Нексиа ООД

Захаринова Нексиа ООД е основана през 2009г., като Захаринова и Партньори ООД. Вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 138. ЕИК 200876536 и адред на регистрация: София 1309, бул. Константин Величков 157-159, ет.1, офис 3. През 2018г. дружеството обяви включването си в международната одиторска и консултантска мрежа на Nexia International и прие името Захаринова Нексиа ООД.

Nexia International е водеща глобална мрежа от независими счетоводни и консултантски компании, която предоставя широкообхватно портфолио от услуги в сферата на: одита, счетоводство и  данъчни консултации.

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, е само за обща информация. Захаринова Нексиа ООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Захаринова Нексиа ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Захаринова Нексиа ООД полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Захаринова Нексиа ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Захаринова Нексиа ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Полагат се всички усилия, за да се поддържа техническата изправност на своя уеб сайт. Въпреки това, Захаринова Нексиа ООД не носи отговорност, в случаите когато временно няма достъп до сайта поради технически причини извън нашия контрол.

Съдържанието на всички имейли, изпратени от Zaharinova Nexia заедно с всички прикачени файлове („имейл“), са поверителни и може да са привилегировани. Всички права върху интелектуална собственост, съдържащи се в имейла, са и продължават да бъдат собственост на (или лицензирани) на Захаринова Нексия. Имейлът може да бъде прочетен, копиран и използван само от предназначения получател. Ако не сте целевият получател, моля, уведомете ни по имейл или по телефона. Изтрийте всички копия на имейла и не разкривайте имейла или част от него на никого. Съобщенията по имейл не могат да бъдат гарантирани като надеждни, сигурни, без грешки или без вируси. Съответно ние не поемаме отговорност за вируси, неточности, непълноти или невъзможност да доставим своевременно или изобщо информация, обменяна между вас и нас по този начин. Смятате, че сте приели тези рискове, ако общувате с нас по имейл.

Отказ от отговорност на Nexia

Захаринова Нексиа е член на мрежата на Nexia International. Nexia International е водеща световна мрежа от независими счетоводни и консултантски фирми, предоставяща цялостно портфолио от одиторски, счетоводни, данъчни и консултантски услуги. Nexia International е търговска марка, собственост на Nexia International Limited, компания, регистрирана в остров Ман, която управлява мрежата Nexia International. Номер на регистрационния номер на дружеството: 53513C. Седалище: Шестдесети кръгов път, етаж 1, Дъглас, Остров Ман, IM1 1SA. Nexia International Limited не предоставя услуги от свое име или по друг начин. Nexia International Limited и фирмите-членки на мрежата Nexia International (включително и тези членове, които търгуват под име, което включва думата NEXIA), не са част от световно партньорство. Nexia International Limited не поема никаква отговорност за извършването на каквито и да било действия или пропуски в действията на някой от нейните членове. Всяка фирма-член в мрежата Nexia International е отделно юридическо лице. Nexia International Limited не носи отговорност за каквито и да е загуби, произтичащи от каквото и да е действие или пропуск, въз основа на съдържанието на този уеб сайт или на предоставената му документация и външни връзки. Търговските марки NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA и логото NEXIA са собственост на Nexia International Limited и се използват по лиценз. Позоваванията на Nexia или Nexia International са на Nexia International Limited или на мрежата от фирми „Nexia International“, тъй като контекстът може да диктува.